fbpx

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา TCAS63 รอบ1 Portfolio

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา TCAS63 รอบ1 Portfolio

วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษาในรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ครบทุกคณะแล้วครับ โดยเปิดรับด้วยกันหลายโครงการ คณะไหนเปิดรับโครงการไหนบ้าง เราไปดูกันเลย

คณะวิทยาศาสตร์

 • โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
 • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการทุนช้างเผือก

คณะเกษตรศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์

 • โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะพยาบาลศาสตร์

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

คณะแพทยศาสตร์

 • โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *สาขาเวชนิทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะเทคนิคการแพทย์

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง

คณะเภสัชศาสตร์

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • โครงการพิเศษ
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยี

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะบริหารธุุรกิจและการบัญชี

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะนิติศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติ

 • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะเศรษฐศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

 • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

 • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

 • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

 • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง

ดูรายละเอียดเกณฑ์การรับอย่างละเอียด คลิก

อยากทำพอร์ตให้ถูกใจคณะกรรมการ คลิกเลย

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post