fbpx

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ม.เกษตร

 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ม.เกษตร

เป็นสาขาวิชาที่ถูกบูรณาการความรู้ 2 ศาสตร์ คือ ด้านทรัพยากรการเกษตร และด้านการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปมีความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการเป็นผู้ประกิจการธุรกิจทางการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคเกษตรทั้งในประเทศและนอกประเทศ

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)
 • Bachelor of Science B.Sc. (Agricultural Resources and Production Management)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • ด้านทรัพยากรการเกษตร
 • ด้านการจัดการธุรกิจเกษตร

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • 15,000 /เทอม

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
 • ผู้จัดการฟาร์มในบริษัทเอกชน
 • หัวหน้าฟาร์ม
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • นักวิจัยหรือนักวิชา
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

เรียนที่ไหน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post