fbpx

รับตรง63 ม.เชียงใหม่ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา

 รับตรง63 ม.เชียงใหม่ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา

“โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จะสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562
 2. GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากระบบ สพฐ.
 4. มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร บัญชีรายชื่อภูมิลำเนา

ใบสมัครประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนที่ 1 ใบสมัคร
 • ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Mean Test : PMT)
 • ส่วนที่ 3 แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน
 • ส่วนที่ 4 หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่ง

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 2. แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Mean Test : PMT) จำนวน 1 ฉบับ
 3. แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 8. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี เช่น หลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น หากมีมากกว่า 1 เอกสารให้ทำการสแกนรวมกันเป็น 1 ฉบับ)

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก Trueplookpanya

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post