fbpx

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตร ม.เกษตร

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตร ม.เกษตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรเกษตรและเทคโนโลยีที่สามารถวิจัย และพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้เกิดคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

 1. เป็นคณะชั้นนำด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 2. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 3. มุ่งสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 4. มุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการเพื่อยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค
 5. มุ่งสร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการและชื่อเสียงของคณะไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)
 • Bachelor of Science B.S. (Agricultural Resources)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • ทรัพยากรเกษตรและเทคโนโลยี
 • พัฒนาทรัพยากรเกษตรให้เกิดคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • 12,600 /เทอม

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • นักวิชาการเกษตร
 • นักส่งเสริมการเกษตร
 • นักวิจัย ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • เจ้าของฟาร์ม/ธุรกิจทางการเกษตร

เรียนที่ไหน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post