fbpx

มีแค่ 2 ทุนเท่านั้น! ทุนป.ตรี สาขานโยบายศึกษา มหาวิทยาลัย Nanzan

 มีแค่ 2 ทุนเท่านั้น! ทุนป.ตรี สาขานโยบายศึกษา มหาวิทยาลัย Nanzan

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2563 จำนวน 2 ทุน ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2563 (ของปีการศึกษา 2562) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
 3. มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้
 4. สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน
  1. ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน
  2. ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)
  3. ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน
  4. และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 40,000 เยน (หรือ 480,000 เยนต่อปี)
 • ต้องพักในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้เท่านั้น
 • ค่าหอและค่าเทอมต้องจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562
สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 ตุลาคม 2562

หลังปิดรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจหลักฐานการสมัครเรียบร้อยจะมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังรายละเอียดของทุนมีการนัดสอบสัมภาษณ์และอื่นๆ
** คณะกรรมการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก และผลการพิจารณาตัดสินของ คณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **

สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์อาคารพหลโยธินเพลส
ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)
โทร. 02-357-1241-5

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก OJSAT สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

Chill Chills

Chill Chills

Related post