fbpx

แนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) ม.ขอนแก่น

 แนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษนานาชาติ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) ผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 5 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถเดินทางไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามความร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(B.Ed.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพรับราชการเป็นครูอาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรืองานฝึกอบรมของบริษัทหรือธุรกิจเอกชน ศิลปิน นักออกแบบ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาทต่อเทอม

ดูรายละเอียดหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 315 โทรสาร. 0-4334-3454 หรือที่ Facebook : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข.

เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ : https://ednet.kku.ac.th

Facebook คณะศึกษาศาสตร์

Facebook งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข.

ขอบคุณข้อมูลจาก การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

Chill Chills

Chill Chills

Related post