fbpx

รับตรง63 !! วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เปิดรับสมัครรอบแรก

 รับตรง63 !! วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เปิดรับสมัครรอบแรก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษารอบแรก ทุกระดับตั้งแต่ ระดับเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเปิดรับสมัครรอบแรก ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2562 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563 เดือนมิถุนายน 2563

สถานที่จัดสอบ 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม

ค่าสมัครสอบ

  • อัตราขอรับรหัสสมัครสอบ 1,000 บาท
  • ค่าสมัครสอบแต่ละวิชาต่างหาก ประมาณ 800-1400 บาท/สาขา

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
3. มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทยและ/หรือสากล และโสตทักษะ
4. มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา (ตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาที่กำหนดให้สอบ)
5. มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยาลัยฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่ติดยาเสพติด

หมายเหตุ

  • วิทยาลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก วิทยาลัยจะเก็บผลสอบในรายวิชาที่ท่านมีผลผ่านไว้ ท่านสามารถนำผลสอบผ่านในวิชานั้นๆ มาใช้สิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพาะวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน โดยคะแนนผลสอบผ่านใช้ได้เฉพาะรอบสอบของแต่ละปีการศึกษาที่สอบเท่านั้น)
  • ในรายวิชาที่วิทยาลัยกำหนดให้ใช้การยื่นคะแนน ผู้สมัครต้องมีผลสอบตามเกณฑ์หรือมีหลักฐานแสดงว่าได้ยื่นสมัครสอบ (รอผล) มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และมีผลต่อการพิจารณาผลสอบได้

สมัครที่นี่

ขั้นตอนการสมัครและคู่มือสอบ

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนการศึกษา

.

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลการสอบ: www.music.mahidol.ac.th
ติดตามการสอบ: commas.music.mahidol.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร: [email protected]
โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: www.timemusicexam.com โทรศัพท์ 02 4582680

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/collegeofmusicmahidol

.

ขอบคุณข้อมูลจาก  College of Music, Mahidol University

Chill Chills

Chill Chills

Related post