fbpx

แนะแนวคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ธรรมศาสตร์

 แนะแนวคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ธรรมศาสตร์

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง

เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้าน อาหาร น้ำ อากาศ ดิน ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย แมลงและพาหะนำโรคและอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทั้งที่เกิดการกระทำของมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถดำเนินการในการพัฒนา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษและการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของมนุษย์

ค่าเทอม ประมาณ 16,500 บาทต่อเทอม

เส้นทางการประกอบอาชีพ

  • นักวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
  • นักควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
  • เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือนักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  • ประกอบอาชีพอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 – 7411
Fax: 02 516 2708
Email: [email protected]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 – 2
Email: [email protected]

เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ : https://fph.tu.ac.th/

Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 8 สิงหาคม 2562

Chill Chills

Chill Chills

Related post