fbpx

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว.

 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว.

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ปรัชญา
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ บนฐานทรัพยากร ต่อยอดภูมิปัญญา อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความรู้ และทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
2) สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
3) มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณในการปฏิบัติงานการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
4) มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นา สามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Integrated Tourism Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Integrated Tourism Management)
ชื่อย่อ: B.A. (Integrated Tourism Management)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1 ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้จัดนำเที่ยว มัคคุเทศก์
2 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3 พนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจไมซ์ (MICE)

ช่องทางการติดต่อ

 http://ece.swu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11308

Facebook

Twitter

ดูรีวิวจากพี่มศว.

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

Chill Chills

Chill Chills

Related post