จิตวิทยาคืออะไร? เรียนที่ไหน + ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

 จิตวิทยาคืออะไร? เรียนที่ไหน + ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

จิตวิทยา คืออะไร?

จิตวิทยาแปลมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Psychology ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า Psyche + logos (จิตใจ+วิชา) ฉะนั้นจิตวิทยาจึงแปลว่า วิชาที่ว่าด้วยจิตใจ ปัจจุบันนักจิตวิทยาอธิบายว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ คำว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงการกระทำ ส่วนคำว่า กระบวนการทางจิตนั้นจะเน้นถึงการทำงานของจิตใจของมนุษย์ เช่น การคิด จินตนาการ การฝัน เป็นต้น

.

จิตวิทยา มีสาขาอะไรบ้าง?

 • จิตวิทยาทั่วไป ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นของพฤติกรรมเป็นส่วนที่ว่าด้วยหลักการทั่วไปทางจิตวิทยา
 • จิตวิทยาการศึกษา ศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยนำหลักทางจิตวิทยามาใช้
 • จิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการด้านต่างๆของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งถึงวัยต่างๆ โดยเน้นทำความเข้าใจการพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
 • จิตวิทยาสังคม เป็นสาขาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีผลกระทบกับสังคมไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • จิตวิทยาอุตสาหกรรม  เป็นสาขาที่ค้นหาวิธีการและหลักการของจิตวิทยาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมโรงงาน ธุรกิจการบริการต่างๆเป็นต้น ตลอดจนยังเป็นการศึกษาผลของสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆที่มีผลต่อการทำงานด้วย
 • จิตวิทยาการทดลอง  ศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์โดยเน้นใช้วิธีการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือเป็นกระบวนการทดลองในลักษณะอื่นๆเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุและผลของพฤติกรรมได้อย่างเชื่อมั่นมากขึ้น เช่น การทดลองเรื่องการเรียนรู้การคล้อยตาม กาารอบรมเลี้ยงดูเป็นต้น
 • จิตวิทยาอปกติ เป็นการศึกษาสาเหตุ การป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมที่มีความผิดปกติของมนุษย์ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย
 • จิตวิทยาคลินิก เป็นการศึกษาถึงการนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคและการให้บริการบำบัดรักษามนุษย์ที่มีปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติดเป็นต้น
 • จิตวิทยาการปรึกษา  ศึกษาเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้ที่มีปัญหาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของตนได้อย่างลึกซึ้งและมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้เอื้อให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาของตนอย่างชัดเจน ซึ่งนักจิตวิทยาการปรึกษาจะไม่เข้าไปบงการ แนะนำหรือแทรกแซงผู้รับคำปรึกษา เพียงแต่จะช่วยให้สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองเท่านั้น
 • จิตวิทยาการแนะแนว คล้ายกับสาขาจิตวิทยาการปรึกษา แต่จะศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเชิงแนะแนวการศึกษา เช่น การแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน การความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม วิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในงานแนะแนว เป็นต้น โดยส่วนใหญ่สาขานี้จะซ่อนอยู่ในคณะศึกษาศาตร์เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูหรืออาจารย์

.

จิตวิทยา ป.ตรี เปิดสอนที่ไหนบ้าง?

สาขาจิตวิทยาที่เปิดสอนในระดับ ป.ตรี จะถูกจัดอยู่ในคณะที่แตกต่างกันออกไปตามหลักสูตรของแต่ละสถาบัน เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ ) , ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ. ) หรืออื่นๆ ตามหลักสูตรสถาบันนั้นกำหนด ส่วนผลคะแนนที่ใช้คัดเลือกนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละรอบของ TCAS มีการเปิดรับโดยใช้ผลคะแนนในหลายรูปแบบ เช่น ใช้ GAT 100% หรือบางสถาบันอาจใช้ PAT1 , PAT2 , O-NET หรือ วิชาสามัญร่วมด้วย

.

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

.

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 • สาขาจิตวิทยาชุมชน
 • สาขาจิตวิทยาคลินิค
 • สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • สาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิค
 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • สาขาจิตวิทยา

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • สาขาจิตวิทยา

.

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • สาขาจิตวิทยา

.

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)
 • สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน)
 • สาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร)

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • สาขาจิตวิทยา

.

.

จบจิตวิทยา ทำงานอะไรได้บ้าง?

.

1. งานแต่ละประเภทที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา

มีหลากหลายสายงานทางจิตวิทยาที่แตกต่างจากทางเลือก “ทั่วไป” เช่น จิตวิทยาคลินิก หรือ จิตวิทยาการปรึกษา อันที่จริงแล้ว บางทางเลือกของงานที่น่าสนใจที่สุดอาจเป็นงานที่คุณแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่น จิตวิทยาการบิน หรือจิตวิทยาการจราจร

แต่งานที่น่าสนใจก็คืองานที่คุณรัก ไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการบำบัด ทำงานวิจัย หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตหรือไม่ก็ตาม ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะประกอบอาชีพอะไร คุณอย่าลืมใช้เวลาในการคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณสนใจงานนั้น ๆ และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบไหนที่จะทำให้คุณมีความสุข ในบทความนี่เราขอนำเสนอสายงานทางจิตวิทยาที่น่าสนใจให้คุณได้เรียนรู้และพิจารณา

.

2. นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ

นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ มีหน้าที่ในการช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น พวกเขาศึกษาถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ชีววิทยา และสังคมมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเราอย่างไร สองสิ่งที่สำคัญในศาสตร์ของจิตวิทยาทางด้านสุขภาพ คือการช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและการสนับสนุนให้ผู้คนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี การให้การศึกษาผู้คนเกี่ยวกับสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและการส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาทางด้านสุขภาพอาจทำเป็นประจำ

พวกเขามักทำงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานสาธารณะสุข และหน่วยงานราชการ บางหน้าที่การรับผิดชอบของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการช่วยให้คนลดน้ำหนัก หยุดบุหรี่ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และลดความเครียด

.

3. นักจิตวิทยาด้านการทดลอง

คุณรักการทำการทดลองทางจิตวิทยาหรือไม่? นักจิตวิทยาด้านการทดลอง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการศึกษารูปแบบการวิจัยที่สำรวจถึงหัวข้อต่างๆของจิตวิทยา พฤติกรรมทางสังคม กระบวนการทางความคิด บุคลิกภาพ และการพัฒนาของมนุษย์ หัวข้อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่นักจิตวิทยาด้านการทดลองอาจนำมาตรวจสอบ

ผู้ที่ทำงานในสายงานเหล่านี้มักเชี่ยวชาญในเรื่อง จิตวิทยาการรู้คิด จิตวิทยาการสอน หรือจิตวิทยาทางบุคลิกภาพ นอกจากนี้ พวกเขามักทำงานในหลากหลายสถานที่ตั้งแต่มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สถาบันวิจัย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

.

4. นักจิตวิทยาอาชญากรรม

คุณเคยมีความคิดที่อยากช่วยยุติอาชญากรรมเหมือนในซีรีย์โทรทัศน์หรือหนังบ้างหรือเปล่า? ในขณะที่ศาสตร์ของ จิตวิทยาอาชญากรรม ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเหมือนไม่ต่างกันเลยแบบในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ สายอาชีพนี้ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย นักจิตวิทยาอาชญากรรมทำหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง เช่นการพัฒนาประวัติของผู้ต้องสงสัยที่มีคดีอาชญากรรม ประเมินนักโทษอาชญากรรมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของการกลับมากระทำผิดอีก และช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถจับเหยื่อทางรูปแบบออนไลน์ได้

.

5. นักจิตวิทยาการบิน

จิตวิทยาการบินเป็นแขนงย่อยของจิตวิทยาปัจจัยมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และลูกเรืออื่น ๆ จากรายงานของสมาคมจิตวิทยาการบิน ผู้ที่ทำงานด้านนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมาย ได้แก่

 • ประเมินบุคลากร
 • ออกแบบห้องนักบิน
 • คัดเลือกและอบรมนักบิน
 • ประเมินความปลอดภัยของเครื่องบิน
 • ตรวจสอบอุบัติเหตุของการบิน
 • สร้างงานวิจัยในเรื่องความปลอดภัยของการบิน

.

6. นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชรา

เมื่อประชากรของผู้สูงวัยมีจำนวนสูงขึ้น ความต้องการของบุคลากรเพื่อรักษาสุขภาพจิตก็เพิ่งสูงขึ้น จากรายงานของ สมาคมสุขภาพจิตแห่งอเมริกา (APA) ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีจำนวนเท่ากับ 12% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2005 และภายในปี 2050 จำนวนประชากรมากถึง 21% จะมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า

“นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชราทำทุก ๆ อย่างเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงและสดชื่น รวมถึงทำงานกับผู้ที่ป่วยบ่อยหรือมีปัญหาด้านการรับรู้” Deborah DiGilio ผู้อำนวยการของสมาคมสุขภาพจิตแห่งอเมริกาของสำนักงานวัยชราอธิบาย นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชราสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับผู้ใหญ่วัยชราจนถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิตสำหรับผู้สูงวัยนั้นง่ายขึ้น

.

7. นักจิตวิทยาองค์การ

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็นสาขาของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมในที่ทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นแขนงย่อยของสายงานนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัคร นักจิตวิทยาเหล่านี้มักทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบข้อสอบคัดกรองและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัท

.

8. นักจิตวิทยาจราจร

จิตวิทยาจราจรเป็นอีกหนึ่งแขนงย่อยของจิตวิทยาที่กำลังได้รับความสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หลักการทางจิตวิทยาในการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ บางสิ่งที่นักจิตวิทยาจราจรมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ขับขี่และอุบัติเหตุจราจร
 • การออกแบบยานพาหนะที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น
 • การมองหาวิธีในการปรับปรุงความปลอดภัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน
 • การค้นคว้าวิจัยในวิธีที่ผู้คนใช้การขนส่ง

จิตวิทยาจราจรมักรวบรวมหลากหลายสาขาวิชาเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาด้านพฤติกรรม และจิตวิทยาด้านการรับรู้ ยกตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาจราจรอาจประเมินวิธีการเข้าใจและรับรู้จะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพในการขับรถอย่างไร นอกจากนี้ พวกเขาอาจจะค้นหาวิธีการที่บุคลิกภาพของผู้คนมีผลกระทบต่ออารมณ์ พฤติกรรม และพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ขับรถในขณะขับรถ

.

9. นักจิตวิทยาผู้บริโภค

ในเศรษฐกิจที่ผู้ค้าปลีกและภาคธุรกิจต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและเป็นกังวลในเรื่องการหาลูกค้ารายใหม่ ความต้องการนักจิตวิทยาเพื่อทำการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคและเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการตลาดใหม่ ๆที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มสูงขึ้น นักจิตวิทยาผู้บริโภคไม่ได้ศึกษาเพียงแค่วิธีการและทำไมผู้คนถึงเลือกที่จะซื้อสินค้าและบริการแต่พวกเขายังต้องวิเคราะห์วิธีที่ครอบครัว เพื่อน วัฒนธรรมและข้อความจากสื่อต่าง ๆ นั้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ

บางงานที่นักจิตวิทยาผู้บริโภคอาจจะต้องรับผิดชอบมีดังนี้

 • ทำงานร่วมกับผู้บริโภคแบบ Focus Group เพื่อพิจารณาว่าสินค้าแต่ละชนิดจะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด
 • พัฒนาการส่งเสริมทางโฆษณาและทางการตลาดเพื่อดึงความสนใจไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สร้างงานวิจัยเชิงทฤษฎีเรื่องการซื้อและพฤติกรรมการซื้อ

.

10. นักศิลปะบำบัด

นักศิลปะบำบัด จะใช้ประโยชน์ของศิลปะแห่งการแสดงออกและนฤมิตรศิลป์เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับกับความเครียดจากจิตใจและทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ผู้ที่ทำงานในสายงานเหล่านี้ถูกฝึกทั้งในด้านจิตบำบัดและศิลปะ การใช้ศิลปะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารผ่านความรู้สึก ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้บุคลิกต่าง ๆ และรับมือการความเครียด

ศิลปะบำบัดมักถูกใช้ในหลากหลายสถานการณ์รวมถึง บุคคลต่อไปนี้

 • ผู้ใหญ่ที่ทุกข์ทรมานจากความเครียดเรื้อรังหรือรุนแรง
 • เด็กที่พิการ
 • ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บของสมอง
 • ผู้ที่เคยเห็นหรือประสบกับเหตุการณ์บอบช้ำทางจิตใจ

.

Q&A เกี่ยวกับจิตวิทยา : คลิก

.

เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter (อัพเดทตามประกาศจากสถาบันช่วงเดือน ก.ย. เป็นต้นไป)

.

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.honestdocs.co/10-great-jobs-in-psychology

https://campus.campus-star.com

https://www.hult.edu

https://www.facebook.com/psytu/

.

#DEK63 #TCAS63 #จิตวิทยา #psychology #จิตวิทยาคืออะไร #จิตวิทยาทำงานอะไร #จิตวิทยาใช้คะแนนอะไรบ้าง

Chill Chills

Related post