fbpx

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

แหล่งศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมการออกกำลังกายชั้นนำแห่งเอเชีย ด้วยหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ อาทิ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการกีฬา

ภารกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์ บูรณาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผลิตผลงานวิชาการและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ในระดับนานาชาติ นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายไปขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sports Science) B.Sc. (Sports Science) 1 สาขาวิชาได้แก่
– วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and Exercise Science)

.

เส้นทางอาชีพหลังเรียนจบ (ขอบคุณข้อมูลจาก Admission Premium)

  1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักจัดการการกีฬา นักส่งเสริมสุขภาพ นักนันทนาการศาสตร์
  2. ผู้ช่วยวิจัยทางการกีฬาและการออกกำลังกายการจัดการการกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการศาสตร์
  3. ผู้ฝึกสอนกีฬา / ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการการแข่งขันกีฬา
  4. นักวิชาการทางการกีฬา การออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการในชุมชน
  5. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนา และบริการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกายการจัดการการกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการศาสตร์
  6. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
  7. เจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกายการจัดการการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเบื้องต้น

  1.  ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  2.  GPAX 2.50 ขึ้นไป
  3.  ควรมีความสามารถด้านกีฬาระดับประเทศในการสมัครรอบรับตรง 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ

ช่องทางการติดต่อ

 www.spsc.chula.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 2218 1032

https://www.facebook.com/cuspsc

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

Chill Chills

Chill Chills

Related post