fbpx

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดสำนักวิชาใหม่ “การแพทย์บูรณาการ”

 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดสำนักวิชาใหม่ “การแพทย์บูรณาการ”

เปิดตัวสำนักวิชาใหม่ 

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้อม ศ. ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี และ ดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกันเปิดเผยว่า มฟล.จัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School of Integrative Medicine
Mae Fah Luang University

สำนักวิชาที่ 15 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
3.สาขาวิชากายภาพบำบัด

โดย ม.แม่ฟ้าหลวง ได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องป่วยก่อนเป็นอันดับแรก และได้มีการนำเอาศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ากับการแพทย์แผนจีน ซึ่งยังไม่เคยพบที่ไหน
และแตกต่างจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ต่างๆ ที่มีการเปิดสอนในศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ด้วย

และในปีการศึกษา 2563 จะเปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต

ทั้งนี้ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ยังมีพันธกิจในการสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนต่อไป

ชมวิดีโอเปิดตัวสำนักวิชาใหม่

บทความข่าวเปิดตัวสำนักวิชาใหม่

.

ขอบคุณที่มาข่าวจาก Dek-D

Chill Chills

Chill Chills

Related post