fbpx

สจล. รับตรงรอบพิเศษ62 หมดเขต 5-10 ก.ค.

 สจล. รับตรงรอบพิเศษ62 หมดเขต 5-10 ก.ค.

DEK62คนไหนยังไม่มีที่เรียนมาทางนี้ครับ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในรับตรงรอบพิเศษประจำปีการศึกษา 2562 โดยระยะเวลาเปิดรับสมัคร เปิดเพียงระยะสั้นๆ (5 – 10 วัน) เท่านั้น น้องๆ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันได้โดยตรง จะมีคณะใดเปิดบ้าง เปิดรับจำนวนเท่าไหร่ กำหนดการคุณสมบัติเป็นอย่างไร ลองไปดูด้านล่างกันเลยครับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

กำหนดการรับสมัคร

1-5 กรกฎาคม 2562 **ยึดตามใบระเบียบการ (ในรูปข้อมูลผิด)

จำนวนรับเข้าศึกษา

รับทั้งหมด 5 คน

ค่าเทอม

22,000 บาท (เหมาจ่าย)

คุณสมบัติเบื้องต้น
 1. สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลายหรือเทียบเท่า
 2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลสอบ GAT และ PAT4 ประจำปีการศึกษา 2562
อัตราค่าสมัครสอบ

500 บาท (ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น! ค่าธรรมเนียม 10 บาท *ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากชำระช่องทางอื่น)

ชำระเงินภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

วิธีสมัครสอบ

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

ติดต่อสอบถาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ชั้น 2
โทร: 02-329-8000~99 ต่อ 3201, 3202, 3203, 3205
อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร

1-7 กรกฎาคม 2562

จำนวนรับเข้าศึกษา

รับทั้งหมด 5 คน

ค่าเทอม

70,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

คุณสมบัติเบื้องต้น
 1. กำลังศึกษาชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับม.ปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ (แสดงผลการเรียนหรือผลสอบ เช่น GPAX หมวดคณิตศาสตร์ม.ปลาย, PAT1, ผลสอบ SAT I , SAT II, ACT … หรืออื่นๆ )
 3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (แสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น GAT part2 , CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL … หรือผลสอบอื่นๆ หรือ มีการศึกษาระดับม.ปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนนานาชาติอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก )
 4. ผลคะแนนสอบที่แสดงต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
อัตราค่าสมัครสอบ

500 บาท (ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น! ค่าธรรมเนียม 10 บาท *ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากชำระช่องทางอื่น)

ชำระเงินภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

วิธีสมัครสอบ

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วิธีการคัดเลือก

การสัมภาษณ์และผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ชั้น 2
โทร: 02-329-8000~99 ต่อ 3201, 3202, 3203, 3205
อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

.

คณะการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ) ดูหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร

1-7 กรกฎาคม 2562

จำนวนรับเข้าศึกษา

รับทั้งหมด 10 คน

ค่าเทอม

40,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

คุณสมบัติเบื้องต้น
 1. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดในใบระเบียบการ
 2. หากไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในระเบียบการ สามารถสมัครได้ แต่ควรมีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ ความสามารถ กิจกรรม
อัตราค่าสมัครสอบ

500 บาท (ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น! ค่าธรรมเนียม 10 บาท *ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากชำระช่องทางอื่น)

ชำระเงินภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

วิธีสมัครสอบ

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วิธีการคัดเลือก

การสัมภาษณ์และคุณสมบัติอื่นๆ เช่นความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความตั้งใจที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้ บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ชั้น 2
โทร: 02-329-8000~99 ต่อ 3201, 3202, 3203, 3205
อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต *เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับ 60 คน
 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับ 10 คน
 3. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร รับ 20 คน
กำหนดการรับสมัคร

1-9 กรกฎาคม 2562

ค่าเทอม

15,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

คุณสมบัติเบื้องต้น
 1. สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย หรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
 2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เรียนม.ปลายสายวิทย์-คณิต
อัตราค่าสมัครสอบ

500 บาท (ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น! ค่าธรรมเนียม 10 บาท *ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากชำระช่องทางอื่น)

ชำระเงินภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

วิธีสมัครสอบ

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วิธีการคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาตามคุณสมบัติ

ติดต่อสอบถาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ชั้น 2
โทร: 02-329-8000~99 ต่อ 3201, 3202, 3203, 3205
อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

.

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

จำนวนรับเข้าศึกษา

20 คน *อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการรับสมัคร

1-10 กรกฎาคม 2562

ค่าเทอม

19,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

คุณสมบัติเบื้องต้น
 1. สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 2. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
อัตราค่าสมัครสอบ

500 บาท (ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น! ค่าธรรมเนียม 10 บาท *ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากชำระช่องทางอื่น)

ชำระเงินภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

วิธีสมัครสอบ

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วิธีการคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ผลการเรียน ความสามารถ เชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ และสภาพร่างกายที่เหมาะสมกับการเข้าศึกษา

ติดต่อสอบถาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ชั้น 2
โทร: 02-329-8000~99 ต่อ 3201, 3202, 3203, 3205
อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

.

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

กำหนดการรับสมัคร

1-10 กรกฎาคม 2562

จำนวนรับเข้าศึกษา

รับทั้งหมด 50 คน

ค่าเทอม

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกของวิชาวิศวกรรมการบิน 90,000 บาทต่อเทอม ส่วนที่สอง เป็นส่วนของวิชานักบินพาณิชย์ 350,000 บาทต่อเทอม รวมทั้งสิ้น 440,000 บาทต่อเทอม

คุณสมบัติเบื้องต้น

มีเกรดเฉลี่ยม.ปลายอย่างน้อย 4 เทอม และ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ 3.0 ในกรณีที่มีจดหมายแนะนำตัวจากโรงเรียน (ใช้แบบฟอร์ม IAAI-Q1 และ IAAI-Q2) ส่งเข้า E-mail: [email protected] หรือ ผ่านการคัดเลือกจากค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล.  หรือ ใช้ผลคะแนนสอบวิชาทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ

อัตราค่าสมัครสอบ

500 บาท (ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น! ค่าธรรมเนียม 10 บาท *ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากชำระช่องทางอื่น)

ชำระเงินภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

วิธีสมัครสอบ

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

ติดต่อสอบถาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ชั้น 2
โทร: 02-329-8000~99 ต่อ 3201, 3202, 3203, 3205
อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

.วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

กำหนดการรับสมัคร

1-10 กรกฎาคม 2562

จำนวนรับเข้าศึกษา

รับทั้งหมด 20 คน

ค่าเทอม

90,000 บาทต่อเทอม

คุณสมบัติเบื้องต้น
 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
 2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ในการสอบสัมภาษณ์ควรมีผลคะแนนสอบทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมเตรียมportfolio ตามระเบียบการกำหนด
อัตราค่าสมัครสอบ

500 บาท (ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น! ค่าธรรมเนียม 10 บาท *ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากชำระช่องทางอื่น)

ชำระเงินภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

วิธีสมัครสอบ

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

ติดต่อสอบถาม

IAAI office

โทร: 02-329-8000 ต่อ 2317, 2318
อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

.

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 3 หลักสูตร 10 สาขา

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
  • สาขาสัตวศาสตร์
  • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาบริหารธุรกิจ
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
  • สาขาวิศวกรรมพลังงาน
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร
  • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

/ดูรายละเอียดรูปภาพด้านบน/

กำหนดการรับสมัคร

1-10 กรกฎาคม 2562

จำนวนรับเข้าศึกษา

/ดูรายละเอียดรูปภาพด้านบน/

ค่าเทอม
 • คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร) 19,000 บาท/เทอม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร) 15,000 บาท/เทอม
 • วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) 16,000 บาท/เทอม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร) 20,000 บาท/เทอม
อัตราค่าสมัครสอบ

500 บาท (ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น! ค่าธรรมเนียม 10 บาท *ไม่รับผิดชอบความเสียหายหากชำระช่องทางอื่น)

ชำระเงินภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

วิธีสมัครสอบ

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

ติดต่อสอบถาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ชั้น 2
โทร: 02-329-8000~99 ต่อ 3201, 3202, 3203, 3205
อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

ขอบคุณรูปภาพและที่มาข่าวจาก Facebook: KMITL Official

รับข่าวสาร TCAS อัพเดตก่อนใคร ดาวน์โหลดเลย Application TCASter

Chill Chills

Chill Chills

Related post