fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์” TCAS63 (11 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์” TCAS63 (11 สถาบัน)

 • สาขากายภาพบำบัด :  นักกายภาพบำบัด
 • สาขาเทคนิคการแพทย์  :  นักเทคนิคการแพทย์
 • สาขารังสีเทคนิค :  นักรังสีเทคนิค
 • สาขาเทคโนโลยัหัวใจและทรวงอก  :  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • สาขากิจกรรมบำบัด  :  นักกิจกรรมบำบัด
 • สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  :  นักโภชนาการ
 • สาขาเทคโนโลยีการกีฬา  :  นักวิทยาศาสตร์
 • สาขาทัศนมาตร  :  นักวิทยาศาสตร์
 • .

  ในบางมหาวิทยาลัยสาขาเหล่านี้ อาจอยู่ในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์หรือคณะวิทยาศาสตร์นั่นก็เป็นเพราะ  สาขาวิชาเหล่านี้ล้วนแตกแขนงมาจากสาขาแพทยศาสตร์  ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น  วงการแพทย์จึงต้องการบุคลากรผู้ร่วมงานกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ  ที่มีความสามารถเฉพาะทางมาช่วยเหลือ ปัจจุบันสถาบันเปิดใหม่ ที่เปิดสอนสาขาวิชาเหล่านี้  จึงมักจัดให้อยู่ใน “คณะสหเวชศาสตร์”  เพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นว่า ศาสตร์ทางการแพทย์นี้มีหลายสาขา เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วย Support อาชีพทางสายสุขภาพอื่นๆ

  .

  เป็นอีกคณะที่เปิดรับรอบพอร์ตในหลายสถาบัน วันนี้พี่ๆเลยได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะสหเวชศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) TCAS62 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายอยากทำงานสายสุขภาพได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS63 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

  .

  แต่ละสถาบันเปิดรับในโครงการไหนบ้าง? ใช้เกณฑ์อะไร?

  .

  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (สาขาวิชารังสีเทคนิค)

  รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

  .

  คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

  1. โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.)

  รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 13)

  2. การรับด้วย Portfolio (รวมทุกสาขา)

  รับจำนวน 295 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 26)

  3. โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา (รวมทุกสาขา)

  รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

  .

  คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

  1. โครงการเพชรตะวันออก (รวมทุกสาขา)

  รับจำนวน 35 ที่นั่ง : คลิก

  2. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ (รวมทุกสาขา)

  รับจำนวน 25 ที่นั่ง : คลิก

  3. โครงการ สอวน.

  รับจำนวน 7 ที่นั่ง : คลิก

  4. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

  รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

  5. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง

  รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

  .

  คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา

  1. โครงการนักเรียนเรียนดี

  รับจำนวน : 10 ที่นั่ง : คลิก

  2. โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  รับจำนวน : 32 ที่นั่ง : คลิก

  .

  คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

  1. โครงการรับนักเรียนจาก รร. วิทยาศาสตร์ รร. ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. , สพฐ. , วมว.)

  รับจำนวน : 8 ที่นั่ง

  2. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

  รับจำนวน : 24 ที่นั่ง

  3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

  รับจำนวน 2 ที่นั่ง

  4. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

  รับจำนวน 3 ที่นั่ง

  5. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.)

  รับจำนวน 3 ที่นั่ง

  6. โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน.

  รับจำนวน 7 ที่นั่ง

  .

  ข้อมูลระเบียบการ :  คลิก

  ข้อมูลจำนวนรับ :  คลิก

  ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ :  คลิก

  .

  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์

  โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

  รับจำนวน : 5 ที่นั่ง : คลิก

  .

  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

  1. โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

  รับจำนวน : 22 ที่นั่ง : คลิก

  2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

  รับจำนวน : 2 ที่นั่ง : คลิก

  .

  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

  1. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  รับจำนวน : 10 ที่นั่ง : คลิก

  2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

  รับจำนวน 40 ที่นั่ง : คลิก

  3. การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  รับจำนวน 50 ที่นั่ง : คลิก

  .

  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

  รับด้วย Portfolio

  รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

  .

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง

  (หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด)

  โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

  ไม่ประกาศจำนวนที่นั่ง : คลิก

  .

  คณะกายภาพบำบัด มศว

  โครงการเด็กดีมีที่เรียน

  รับจำนวน 7 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 24)

  .

  สำำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

  1. รับแบบ Portfolio

  รับจำนวน 100 ที่นั่ง : คลิก

  2. โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)

  รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

  3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

  4. โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา

  รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

  5. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  รับจำนวน 8 ที่นั่ง : คลิก

  .

  ส่วนข้อมูลการรับสมัครรอบพอร์ต คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์จะเป็นอย่างไร TCAS63 เปลี่ยนแปลงอีกไหม? เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

  .

  ขอบคุณสาระข้อมูลคณะสหเวชศาสตร์จาก : https://www.gotoknow.org/posts/280458

  #TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #สหเวชศาสตร์ #กายภาพบำบัด #เทคนิคการแพทย์

  Chill Chills

  Chill Chills

  Related post