fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะพยาบาลศาสตร์” TCAS63 (17 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะพยาบาลศาสตร์” TCAS63 (17 สถาบัน)

.

สวัสดีค่ะ .. คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มีการเปิดรับมากในหลายรอบ/สถาบัน ภาพรวมการคัดเลือกใน TCAS62 ดุเดือดตั้งแต่รอบแรก คุณสมบัติเด่นๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนพยาบาลต้องมีคือ  เรียนแผนวิทย์ – คณิต , ความสูงผ่านเกณฑ์กำหนด , ผลการตรวจสุขภาพร่างกายผ่านเกณฑ์ ผลงานที่ใช้ยื่นในคณะนี้ไม่ยากอย่างที่หลายๆคนคิด เปิดรับในโครงการที่แตกต่างกันออกไป เช่น รับลูกหลานบุคลากร , พิจารณา GPAX หรือ GPA , โครงการกีฬาฯ , โครงการคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

.

สถาบันที่เปิดรับในจำนวนมากได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  นมร. ที่เปิดรับเพียงรอบแรกเท่านั้ัน (220 ที่นั่ง) , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ม.วลัยลักษณ์ ก็เปิดรับในจำนวนหลักร้อยเช่นกัน (110 ที่นั่ง) ส่วนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับในหลายโครงการ (3 โครงการ , 58 ที่นั่ง) เป็นต้น

.

ใครสนใจอยากเรียนพยาบาลที่ไหน .. วันนี้พี่ Buddy TCASter ได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)  TCAS62 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายอยากเรียนพยาบาลได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS63 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยค้า

.
พอร์ตพยาบาล แต่ละสถาบันใช้เกณฑ์อะไรบ้าง?

.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับด้วย Portfolio

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับด้วย Portfolio

รับจำนวน 30 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1. โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.)

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 16)

3. การรับด้วย Portfolio

รับจำนวน 15 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 34)

.

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

1. โครงการไนติงเกล

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

1. โครงการเพชรตะวันออก

รับจำนวน 25 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน 8 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

5. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน.

รับจำนวน 6 ที่นั่ง

ข้อมูลระเบียบการ :  คลิก

ข้อมูลจำนวนรับ :  คลิก

ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ :  คลิก (หน้า 64)

.

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลป์วัฒนธรรม

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน 18 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

1. โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

3. รับด้วย Portfolio

รับจำนวน 100 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

1. รับด้วย Portfolio

รับจำนวน 35 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการรับสมัครนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน มทส.

รับจำนวน 18 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ไม่ประกาศจำนวนที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา

1. โครงการนักเรียนเรียนดี

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับจำนวน : 16 ที่นั่ง : คลิก

.

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

รับด้วย Portfolio

รับจำนวน : 60 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์

รับด้วย Portfolio

รับจำนวน : 15 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์  ม.ทักษิณ

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

รับจำนวน : 3 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

รับจำนวน : 1 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา

รับจำนวน : 1 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ

รับจำนวน : 1 ที่นั่ง : คลิก

5. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ

รับจำนวน : 3 ที่นั่ง : คลิก

6. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

รับจำนวน : 1 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

โครงการเพชรจุฬาภรณ์

รับจำนวน : 20 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  ม.นวมินทราธิราช

1. นักเรียนของโรงเรียนสังกัด กทม. 9 โรงเรียน

รับจำนวน : 20 ทีนั่ง

2. นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญหรือสังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง

3. นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง

4. นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีพื้นที่ติด กทม. 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครและฉะเชิงเทรา

รับจำนวน : 130 ที่นั่ง

5. นักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีพื้นที่ติด กทม. 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครและฉะเชิงเทรา

รับจำนวน : 50 ที่นั่ง

.

ข้อมูลการรับสมัครทั้ง 5 กลุ่ม : คลิก 

.

คณะพยาบาลศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

รับจำนวน : 47 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 29)

.

สถาบันที่ไม่เปิดคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์

TCAS62 รอบ 1 Portfolio

  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาพยาบาลศาสตร์  มหิดล
  • คณะพยาบาลศาสตร์  ม.เชียงใหม่
  • คณะพยาบาลศาสตร์  มศว
  • คณะพยาบาลศาสตร์  ม.สวนดุสิต

.

ส่วนข้อมูลการรับสมัครรอบพอร์ต คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นอย่างไร TCAS63 เปลี่ยนแปลงอีกไหม? เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://m.mono-mobile.com/teen/campus-star-daily/71685.html

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #พยาบาล #nurse63

Chill Chills

Chill Chills

Related post