fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะครุศาสตร์ – คณะศึกษาศาสตร์” TCAS63 (11 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะครุศาสตร์ – คณะศึกษาศาสตร์” TCAS63 (11 สถาบัน)

.

สวัสดีครับ .. สำหรับใครที่ความฝันอยากเป็นครู วันนี้พี่ Buddy TCASter ได้รวบรวมตัวอย่างเส้นทางการยื่นพอร์ตใน ”คณะครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์” (11 สถาบัน) TCAS62 ปีที่ผ่านมาให้เพื่อนๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS63 นะครับ

.

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับจะแตกต่างกันออกไปตามหลักสูตรที่เปิดสอนของแต่ละสถาบันและในรอบพอร์ตฟอลิโอก็มีหลายสถาบันที่ไม่ได้เปิดครบทุกสาขาวิชา เพื่อนๆอาจจต้องเช็กนิดนึงว่าคณะ/สาขาที่เราสนใจเปิดรับด้วยไหม ภาพรวมโครงการที่เปิดรับมีหลายประเภท เช่น พิจารณาผลงานทางด้านกีฬา , ผลงานทางศิลป์ , สอวน, การแข่งขันประกวดหรือ พิจารณาเกรดเฉลี่ย เป็นต้น

.

สำหรับเพื่อนๆที่อยากเป็นครูจริงๆ ควรหาข้อมูลเหล่านี้ก่อนตัดสินใจนะครับ

1. สาขาวิชาไหนเปิดสอนในสถาบันที่เราสนใจบ้าง ? (หลากหลาย , แตกต่าง)

2. สาขาวิชาที่เราสนใจเลือกเป็นหลักสูตรที่เรียนกี่ปี ? (4 ปี , 5 ปี)

3. คณะ/สาขาวิชาที่เรียน เรียนจบแล้วได้วุฒิอะไร ?

 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

.

.

คณะครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์

แต่ละสถาบันเปิดรับโครงการ / ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง?

.

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 ปี)

1. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ : คลิก

2. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ : คลิก

3. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) : คลิก

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • ผ่านค่าย 2 สอวน. ตามกำหนด
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (5 ปี)*

1. โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. : คลิก

2. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) : คลิก

3. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขันความสามารถทางด้านที่กำหนด
 • มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน/อังกฤษ
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (4-5 ปี)

1. โครงการเพชรตะวันออก : คลิก

2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ : คลิก

3. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง : คลิก

4. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ : คลิก

5. โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก

6. โครงการ สอวน. : คลิก

7. โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ : คลิก

8. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) : คลิก

9. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผ่านค่าย สอวน. ตามกำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะตามกำหนด
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4 ปี)

โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก (หน้า 20)

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • คุณสมบัติเฉพาะตามกำหนด
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (4 ปี)

โครงการ (เพิ่มพิเศษ) : คลิก (หน้า 34)

โครงการสายฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ : คลิก (หน้า 34)

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานทางด้านกีฬา
 • ผลงานการประกวดและแข่งขันการแสดง/พิธีกร/การท าสื่อมัลติมีเดีย/คอมพิวเตอร์/งานนิทรรศการ/งาน
  ถ่ายภาพ/การประกวดภาพถ่าย (ฯลฯ)
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (4 ปี)

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี : คลิก

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (4 ปี)

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

3. โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา

4. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม

5. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

7. โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน.

.

ข้อมูลระเบียบการ :  คลิก

ข้อมูลจำนวนรับ :  คลิก

ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ :  คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานด้านกีฬา / ดนตรี / ศิลป์
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (4 ปี)

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา : คลิก

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านด้านศิลปวัฒนธรรม : คลิก

3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานด้านกีฬา / ศิลป์
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (4 ปี)

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ : คลิก

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม : คลิก

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา : คลิก

4. โครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานด้านกีฬา / คุณธรรมจริยธรรม
 • คุณสมบัติเฉพาะพื้น่ที่กำหนด
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (4 ปี)

1. โครงการนักเรียนเรียนดี : คลิก

2. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนชั้น ม.6 : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4 ปี)

1. โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา : คลิก

2. การรับด้วย Portfolio : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5 ปี) : คลิก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (5 ปี) : คลิก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (5 ปี)  : คลิก

.

สถาบันที่ไม่เปิดคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์ 

TCAS62 รอบ 1 Portfolio

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (4 ปี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4 ปี)

.

เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

ขอบคุณข้อมูลจำนวนปีที่ต้องเรียน จาก : dek-d.com

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #ครู #ครุศาสตร์ #ศึกษาศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post