fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะนิติศาสตร์” TCAS63 (15 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะนิติศาสตร์” TCAS63 (15 สถาบัน)

สวัสดีครับ .. สำหรับคณะนิติศาสตร์ (น.บ.) ถึงแม้จะถูกจัดอยู่ในคณะแผนศิลป์ก็จริง แต่บางสถาบันก็เปิดรับเพื่อนๆในแผนวิทย์ด้วย ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกอาจต่างกันออกไป  TCAS62 รอบพอร์ตฟอลิโอในปีล่าสุดก็เปิดรับคณะนิติศาสตร์ในหลายสถาบันเช่นกัน

พี่ Buddy TCASter สังเกตว่ามี 10 สถาบัน (จาก 15 สถาบัน) ที่เปิดรับเพื่อนๆในโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (จุฬาฯ , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.เกษตรศาสตร์ , ม.เชียงใหม่ , ม.บูรพา , ม.นเรศวร , ม.มหาสารคาม , ม.แม่ฟ้าหลวง , ม.ทักษิณและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เพื่อนๆ ม.ปลายคนไหนมีผลงานทางด้านนี้ก็เตรียมพร้อมได้เลยครับ ยิ่งเป็นระดับจังหวัดหรือระดับชาติใช้ยื่นได้แน่นอนครับ

ภาพรวมโครงการที่เปิดรับคณะนิติศาสตร์ ต้องการผลงานในระดับที่เพื่อนๆสามารถทำได้และไม่ยากจนเกินไป เช่น เป็นผลงานเกี่ยวกับการแข่งขัน เข้าร่วม ประกวดเกี่ยวข้องกับกฏหมาย นิติศาสตร์ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและต้องการ GPAX เฉลี่ย 3.00 .. เพื่อนๆคงอยากรู้แล้วว่าสถาบันไหน? เปิดรับในโครงการใดบ้าง? ติดตามได้เลยครับ

.
.

คณะนิติศาสตร์ แต่ละสถาบันใช้เกณฑ์อะไรบ้าง?

.

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฯ (ทีมชาติ)

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • ผลงานทางด้านกีฬาระดับชาติ (ตามกำหนด)
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

รับจำนวน 7 ที่นั่ง : คลิก (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • ผลงานทางด้านกีฬาระดับชาติ (ตามกำหนด)
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

โครงการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน มก. โดยวิธีพิเศษ

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก (รับแผนวิทย์ – คณิต)

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • ผลงานทางด้านกีฬาระดับชาติ (ตามกำหนด)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

1. โครงการรับผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฏหมายระดับประเทศ

รับจำนวน 5 ที่นั่ง

2. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

รับจำนวน 5 ที่นั่ง

3. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

รับจำนวน 2 ที่นั่ง

.

รวมทุกโครงการ : คลิก

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามกำหนด)
 • ผลงานทางด้านกีฬา (ตามกำหนด)
 • ได้รับรางวัลการตอบปัญหาทางกฏหมายระดับประเทศ
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะสังคมศาสตร์์ หลักสูตรนิติศาสตร์ มศว

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 15)

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • เขียนเรียงความ
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 17)

2. โครงการผู้มีศักยภาพสูง

รับจำนวน 20 ที่นั่ง : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • หนังสือรับรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตามคุณสมบัติที่กำหนด)
 • หลักฐานเชิงประจักษ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.บูรพา

*แสดงจำนวนรับเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ภาคปกติและภาคพิเศษเท่านั้น

1. โครงการเพชรตะวันออก

รับจำนวน 7 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

รับจำนวน 7 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง

รับจำนวน 40 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

5. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

รับจำนวน 8 ที่นั่ง : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • พื้นที่เขต / โรงเรียน (ตามกำหนด)
 • ผลงานทางด้านกีฬา (ตามกำหนด)
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

รับจำนวน 2 ที่นั่ง

2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

รับจำนวน 2 ที่นั่ง

3. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

รับจำนวน 2 ที่นั่ง

4. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รับจำนวน 2 ที่นั่ง

5. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

รับจำนวน 2 ที่นั่ง

6. โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน.

รับจำนวน 12 ที่นั่ง

.

ข้อมูลระเบียบการ :  คลิก

ข้อมูลจำนวนรับ :  คลิก

ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ :  คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • พื้นที่เขต / โรงเรียน (ตามกำหนด)
 • ผลงานทางด้านกีฬา (ตามกำหนด)
 • ผลงานอื่นๆ (ตามที่ระบุ)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

รับจำนวน : 90 ที่นั่ง : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • แผนการเรียน (ตามกำหนด)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะนิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

รับจำนวน : 3 ที่นั่ง

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

รับจำนวน : 3 ที่นั่ง

3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน : 3 ที่นั่ง

4. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)

รับจำนวน : 141 ที่นั่ง

.

รวมทุกโครงการ : คลิก

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • ผลงานทางด้านกีฬา (ตามกำหนด)
 • ผลงานอื่นๆ (ตามกำหนด)
 • พื้นที่เขต / โรงเรียน (ตามกำหนด)
 • สอบสัมภาษณ์

.

สำนักวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

1. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

ไม่ประกาศจำนวนที่นั่ง : คลิก

2. โควตาพิเศษสำนักวิชา

รับจำนวน : 150 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง : คลิก

5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

รับจำนวน : 2 ที่นั่ง : คลิก

6. โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

ไม่ประกาศจำนวนที่นั่ง : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา และมีผลงานตามที่สาขากำหนด
 • ผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ
 • บางสาขามีการเขียนเรียงความ 1 หน้า A4
 • ผลงานอื่นๆ (ตามกำหนด)
 • ผู้ที่มีความพิการ ในประเภทที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา

1. โครงการนักเรียนเรียนดี (หลักสูตร น.บ.)

รับจำนวน : 200 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนชั้น ม.6

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX , GPA
 • ผลงานอื่นๆ (ตามกำหนด)
 • ผู้ที่มีความพิการ ในประเภทที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รับด้วย Portfolio

รับจำนวน : 112 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 13)

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPA
 • จดหมายแนะนำตัว
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผลงานอื่นๆ (ตามกำหนด)
 • สอบสัมภาษณ์

.

คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ : คลิก

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม : คลิก

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา : คลิก

4. โครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ : คลิก

5. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • ผลงานอื่นๆ (ตามกำหนด)
 • สอบสัมภาษณ์

.

สำนัักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มวล.

1. โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)

(น.บ.) รับจำนวนรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ 6 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

(น.บ.) รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

3. รับด้วย Portfolio

รับจำนวน 100 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา

(น.บ.) รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

.

ภาพรวมเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • เขียนเรียงความ
 • ผลงานอื่นๆ (ตามกำหนด)
 • สอบสัมภาษณ์

.

เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #นิติศาสตร์ #law63 #สิงห์ดำ

Chill Chills

Chill Chills

Related post