fbpx

DEK63 สมัครได้นะ ทุนเต็มจำนวน WLC เรียนป.ตรีที่จีน

 DEK63 สมัครได้นะ ทุนเต็มจำนวน WLC เรียนป.ตรีที่จีน

น้องๆ DEK63 สามารถสมัครทุนนี้แล้วยื่นใบจบม.6 ในภายหลังได้เลยครับ ไปดูรายละเอียดทุนกันเลย

โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

ป.ตรี– ป.โท มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท
ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร

ประเภทของทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาโท 2-3 ปีซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้ร้บการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอง

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง
2. ค่าหอพักราคาพิเศษ! เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 20,000 -35,000 บาท ( 4,000 -7,000 หยวน ) / ปี
3. ค่าประกัน 3,000 บาท (600 หยวน) / ปี
4. ค่าหนังสือประมาณ 3,000 บาท (600 หยวน) / เทอม ( มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน )
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 7,000 – 10,000 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

1. Yunnan University
2. Yancheng Teachers University
3. China Pharmaceutical University
4. Nanjing University of Finance & Economics
5. Nanjing University of Information Science & Technology

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุตั้งแต่18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2. สัญชาติไทย
3. ปริญญาตรี – ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ปริญญาโท – ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1. ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
2. การจัดการการท่องเที่ยว( Tourism Management )
3. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ( International Economics and Trade )
4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ( Business Economics )
5. การตลาด ( Marketing )
6. การสอน ( Teaching )
7. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
8. การโฆษณา ( Advertising )
9. การเงินและการคลัง ( Finance)
10. อื่นๆ ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )

1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ( International Economics and Trade )
2. เภสัชศาสตร์( pharmacy )

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร ( ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ )
2. สมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ WLC หรือส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี17 ถนนเพชรบุรีแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือส่งทางอีเมล [email protected]
3. เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย แนะนําตัวเอง สาขาที่เลือกเรียนพร้อมบอกเหตุผล และหัวข้อทําไมถึงอยากไปเรียนที่ประเทศจีน

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ก้บผู้อื่น
2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทําการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา2020 ภาคกันยายน
3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่า สละสิทธ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ขอบคุณข่าวทุนดีๆ จาก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

Chill Chills

Chill Chills

Related post