fbpx

รับตรง62 ทันตะกรุงเทพธนบุรี ถึง 25 ก.ค. นี้เท่านั้น

 รับตรง62 ทันตะกรุงเทพธนบุรี ถึง 25 ก.ค. นี้เท่านั้น

**หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทันตแพทยสภาทุกตัวชี้วัด**

ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (ระบบรับตรง) ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

            1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

            1.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)

            1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

            1.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่สามารถใช้สิทธิเทียบโอนได้

จำนวนรับ

30 คน

การจัดการเรียนการสอน

            ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจัดการเรียนการสอน ดังนี้

            ชั้นปีที่ 1            ศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป

            ชั้นปีที่ 2-3         ศึกษารายวิชาพรีคลินิก

            ชั้นปีที่ 4-6         ศึกษารายวิชาเฉพาะและฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หมดเขตรับสมัคร

25 กรกฎาคม 2562

การสมัคร

– สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.th/index.php?mod=reg&pid=13

แล้วส่งใบสมัครมาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขที่ 16/10 ม.2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ 10170

– ค่าสมัคร 1500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

            8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 850,000 บาทต่อปี โดยชำระเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 425,000 บาท (สามารถชำระแบ่งจ่ายได้)

            8.2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ประมาณ 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

งานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 089-111-1421 และ 081-635-2536

ดาวน์โหลดใบระเบียบการ

ประกาศรับสมัคร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

website :http://www.btudental.com/welcome

Facebook: https://www.facebook.com/btudental

ขอบคุณที่มาข่าวจาก Dek-D

Chill Chills

Chill Chills

Related post