fbpx

ทุนเรียนฟรี ป.ตรี มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 2562

 ทุนเรียนฟรี ป.ตรี มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 2562

สอบติดแล้ว แต่ไม่มีตังค์เรียนทำยังไงดี

ทางนี้ครับ ข่าวดีสำหรับน้องๆ DEK62 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังขาดทุนทรัพย์ ทางมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักเรียนทุนประจำปี 2562 โดยน้องๆ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะและมหาวิทยาลัยที่ทางทุนกำหนด ซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ขอเพียงแค่น้องต้องรักษาเกรดให้ได้ 2.75 ทุกปีการศึกษาเท่านั้นเองครับ น้องก็จะสามารถเรียนฟรีได้ตลอดจนจบการศึกษา

คุณสมบัติเบื้องต้น
 1. อายุไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์
 2. จบม.ปลายสายสามัญ / สายอาชีพ
 3. สามารถสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยและคณะตามที่มูลนิธิฯ กำหนด (เฉพาะภาคปกติ)
 4. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน หรือกำพร้า โดยผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี
  หรืออยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
สาขาวิชาที่ได้รับทุน
 1. แพทยศาสตร์
 2. วิศวกรรมศาสตร์
 3. นิติศาสตร์
 4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 5. รัฐศาสตร์
 6. เกษตร
 7. ครุศาสตร์ (ครู)
 8. เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครมายังมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์

ที่อยู่มูลนิธิ: มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

หมดเขตรับสมัคร

25 กรกฎาคม 2562

ช่องทางติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-792-6527 / 065-210-0707

website: https://www.daf.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขอบคุณที่มาจาก มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

Chill Chills

Chill Chills

Related post