fbpx

ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

 ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

ทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรม(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ โดยผู้ผ่านการพิจารณา จะได้รับจำนวนเงินทุน ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป จะได้รับทุน 20,000 บาท/ปี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป จะได้รับทุน 25,000 บาท/ปี

สิ่งที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการเป็นนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาตินับตั้งแต่ ปวช. 1 – ปวส. 2 นักเรียนทุนจะได้รับการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนนักเรียนทุนต่างสถาบันทั่วประเทศ การร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ จิตอาสา และทักษะฝีมือ ตลอดจนเตรียมความพร้อม
สู่โลกการทำงานจริง เพื่อให้น้องๆ นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติทุกคนเป็น “ฝีมือชนที่เก่งและดี” พร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7
2. ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คหกรรม (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) ในปีการศึกษา2562
3. มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

สามารถดูกติกาเงื่อนไขและสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.scgfscholar.org

Chill Chills

Chill Chills

Related post