fbpx

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตเภสัชกรให้สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเตรียมยา ผลิตยา เลือกสรรยา กระจายยา ควบคุมและประกันคุณภาพ ให้การบริการด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นบทบาท ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของเภสัชกรด้านเภสัชกรรมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรกับบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการสืบค้นปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาด้วยยา การวางแผน การดําเนินการ การพิสูจน์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและหรือผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การคุ้มครองประชาชนในด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ การวิจัยและพัฒนายาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Chill Chills

Chill Chills

Related post