fbpx

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธรรมศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธรรมศาสตร์

    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและในการทำงานวิจัย นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลายสาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีขีวภาพชีวสารสนเทศศาสตร์ และยังได้รับประสบการณ์ในการทำวิจัยกับอาจารย์ที่มีความชำนาญพิเศษในหลากหลายสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานวิจัยขั้นสูง

งานวิจัยหลักของคณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การศึกษากระบวนการหมักและเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรม การประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์เทคโนโลยีด้านชีวสารสนเทศศาสตร์เพื่องานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาฯ มีความร่วมมือเป็นอย่างดีกับนักวิจัยในสถาบันนี้ ดังนั้นนักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และร่วมทำงานกับนักวิจัยในสถาบันระดับชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post