fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการขนานนามว่าเป็น“ คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ออกคำสั่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง“ คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท” เพื่อปฏิบัติตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการที่จะเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ คณะใหม่ในอาคารวิจัยทางคลินิกที่ 6 Yothi Street ขยายการบริการทางการศึกษานอกเหนือจากคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ตั้งอยู่ที่ Henri Dunant Street วันที่ 2 มีนาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งรัชกาลที่ 9 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับตำรับยาแผนปัจจุบันสู่ชาติไทย ปี 1974 คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทถูกย่อให้เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ หลังจากนั้นไม่นานจะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Chill Chills

Chill Chills

Related post