fbpx

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 เริ่มสมัคร 30 พ.ค. นี้

 มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 เริ่มสมัคร 30 พ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

โดยโครงการที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ครั้งที่ 2)

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการรับตรงทั่วประเทศ

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคพิเศษ

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2562
 • ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ : 13 มิ.ย. 2562
 • สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 3) วิทยาเขตจันทบุรี

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ :  คลิก

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการภาคพิเศษ

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 20 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ครั้งที่ 5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 20 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)(เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) ภาคพิเศษ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 • รับสมัคร : 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ

 • รับสมัคร : 22 ก.พ. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก

การรับบุคคลที่ศึกษาในระดับ (ปวส.) เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

 • รับสมัคร : 22 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 2562
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : 15 มิ.ย. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 มิ.ย. 2562
 • อ่านระเบียบการ : คลิก
Chill Chills

Chill Chills

Related post