fbpx

วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชั่น 62

 วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชั่น 62

ภาพรวมคะแนนปี 2562

คะแนนปี 2562 นี้ ภาพรวมที่ออกมาแทบจะคล้ายกับปี 2561 โดยพบว่าตัวแปรผู้สมัครมีจำนวนลดลง แต่ช่วงคะแนนกลับสูงขึ้น ดูจากวิชาที่มีคนเข้าสอบเยอะที่สุดอย่าง GAT ปี 2561 = 230,566 เทียบกับ GAT ปี 2562 = 215,585 จำนวนผู้สมัครในปี 2562 น้อยกว่า แต่ช่วงคะแนนคนที่ได้ 240 คะแนนขึ้นไป มีถึง 18,839 คน เพิ่มขึ้นมาจากปี 2561 ที่มีเพียง 13,292 คน

ช่วงคะแนนแต่ละวิชา

  • GAT  โดยในปีนี้เด็ก62 หลายคนได้คะแนนGATพาร์ทภาษาอังกฤษ เยอะขึ้นมาก
  • PAT 1 ในปีนี้คนสอบจำนวนน้อยลง แต่ช่วงคะแนนคนที่ได้ 120+ เพิ่มขึ้น
  • PAT 2 เป็นอีกวิชาที่คะแนนสูงขึ้น ช่วงคะแนนคนที่ได้ 120+ เพิ่มขึ้นกว่าปี 61 เกือบหมื่น ยังไงก็ตามเวลาคาดการณ์แนวโน้มคะแนนสำหรับกลุ่มที่ใช้คะแนน PAT 2 นี้ ต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัยประกอบ
  • PAT 3 คะแนนลง แต่ทั้งนี้มากน้อยขึ้นอยู่กับสถาบันด้วย
  • PAT 4 กลุ่มสถาปัตย์ฯ ปีนี้คะแนนทรงๆ ไปทางบวกขึ้นนิดหน่อย
  • PAT 5  ปีนี้คะแนนทรงๆ ไปทางบวกขึ้นนิดหน่อย ขึ้นอยู่ว่าจะนำไปใช้ร่วมกับคะแนนไหน
  • PAT 6 ปีนี้จำนวนคนสอบน้อยลง แต่มีน้องๆ คะแนนเพิ่มขึ้น บวกมากน้อยขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และอัตราการรับ
  • PAT 7 ถ้าแยกตามกลุ่มภาษา ปีนี้มีบางตัวคะแนนขึ้นค่อนข้างเยอะ
  • O-NET มองภาพรวมในปีนี้แล้ว ทุกวิชาคะแนนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเลขคะแนนเฉลี่ยเติบโตถึง 6% ดังนั้น แนวโน้มคะแนนของ O-NET ในปีนี้ ก็น่าจะเพิ่มขึ้น
Chill Chills

Chill Chills

Related post