fbpx

สรุปแถลงทปอ. ผลการสอบTCAS62 รอบ 3 และภาพรวมการสมัครรอบ 4

 สรุปแถลงทปอ. ผลการสอบTCAS62 รอบ 3 และภาพรวมการสมัครรอบ 4

สรุปแถลงทปอ. ผลการสอบTCAS62 รอบ 3 และภาพรวมการสมัครรอบ 4

        แถลงข่าวที่ประชุมอธิบการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-3 และผลการรับสมัครรอบที่ 4 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดังนี้

ผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (รอบ1-3)

การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 2562 เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา จนถึงเดือน พฤษภาคม 2562 ได้ข้อมูลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในรอบที่ 1- รอบที่ 3 และขณะนี้ การรับสมัครในรอบที่ 4 ก็แล้วเสร็จ พร้อมที่จะนําคะแนนของผู้สมัครมาประมวลผลการ คัดเลือกของผู้สมัคร และประกาศผลการคัดเลือกในรอบที่ 4 ได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จากผลการคัดเลือกที่ผ่านมาทั้ง 3 รอบ มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมในระบบ TCAS62 มีจํานวนทั้งสิ้น 70 สถาบัน
  • มีสาขาวิชาที่ประกาศรับจํานวน 91,340 สาขาวิชา
  • จํานวนรับรวมทั้งสิ้น 5 รอบ มีจํานวน 445,364 ที่นั่ง โดยเรียงลําดับได้ดังนี้  

– รอบที่ 1 เป็นรอบที่มีจํานวนที่นั่งมากที่สุดคือ 130,140 ที่นั่ง

– รอบที่ 2 จํานวน 99,033 ที่นั่ง

– รอบที่ 3 จํานวน 95,124 ที่นั่ง

– รอบที่ 4 จํานวน 91,340 ที่นั่ง

– รอบที่ 5 จํานวน 29,727 ที่นั่ง

  • ผลการคัดเลือกในรอบที่ 1 – 3 มีจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาจํานวนรวม 151,806 คน แบ่งเป็น

– รอบที่ 1 จํานวน 58,364 คน : รอบที่ 1 จํานวน 134,723 คน

– รอบที่ 2 จํานวน 51,213คน : จํานวนผู้สมัครเรียงลําดับดังนี้ ในรอบที่ 2 มีจํานวนสูงสุด 143,474 คน

– รอบที่ 3 จํานวน 42,229 คน : รอบที่ 3 จํานวน 108,121 คน

Chill Chills

Chill Chills

Related post