fbpx

ทปอ. แจ้ง !! ยอมคืนเงินรอบ 3 (1-31 ก.ค.)

 ทปอ. แจ้ง !! ยอมคืนเงินรอบ 3 (1-31 ก.ค.)

ทปอ. ได้มีข้อชี้แจง ออกมาดังนี้

  1. วันที่ 17-29 เม.ย. 62 นี้ น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันการเลือกสาขาวิชา ถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แม้จะมีการชำระเงินแล้วก็ตาม มีผลให้ระบบไม่สามารถดำเนินการสรุปผลของการสมัครได้ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากผู้สมัครเอง
  2. การชำระเงินสำเร็จ เป็นเพียงหนึ่งขั้นตอนเท่านั้น ผู้สมัครต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนตามที่ประกาศล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นการที่น้องๆ ชำระเงินสำเร็จแล้ว ไม่ได้แปลว่า  เป็นการสมัครที่สมบูรณ์
  3. การคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครที่สมัครไม่สมบูรณ์ โดยขอรับค่าสมัครคืนได้ที่สำนักงาน ทปอ. 1-31 ก.ค. 62 นี้ ตามเห็นสมควร

วิธีการขอรับเงินคืนค่าสมัคร

  • วันที่ขอรับเงินคืนค่าสมัร : 1-31 ก.ค.62 ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สิ่งที่ต้องเตรียม : 1.หลักฐานการชำระเงิน  2.บัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจ
  • การรับเงินคืน : รับเงินสดตามจำนวนเงินที่ชำระค่าสมัคร หรือ รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

Chill Chills

Chill Chills

Related post