fbpx

คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตรงกับรัฐบาลของ ฯพณฯ องคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2528 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศเกิดขึ้นจากความร่วมมือประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกรุงเทพมหานคร โดยให้วชิรพยาบาลเป็นฐานการศึกษาระยะคลินิก ยึดนโยบายประหยัดงบประมาณแผ่นดิน นำทรัพยากรทั้งบุคคล วัตถุ และองค์กรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว เป็นสถาบันสมทบเพื่อจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นิสิตแพทย์ได้รับประสบการณ์หลากหลายและกว้างขวางเป็นอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Chill Chills

Chill Chills

Related post