fbpx

คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิต แพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัยบำบัดรักษาและป้องกันโรคอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ ร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคำนึงถึงความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหา มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน เป็นผู้ใฝ่เรียนและใฝ่รู้ มีทักษะการทำวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตน ครองคนครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post