fbpx

คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การจัดบริการสุขภาพของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องมีแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามบริบทของการให้บริการ ได้แก่ แพทย์ผู้ให้บริการสุขภาพระดับต้นไปจนถึงการบริบาลผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน รวมทั้งแพทย์ผู้พัฒนาการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดเด่นที่มุ่งส่งเสริมสมรรถนะที่สำคัญได้แก่ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะและคุณธรรม คิดเป็น ทำงานเป็น เป็นที่ไว้วางใจได้ โดยมีทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งด้านชุมชน ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและการวิจัย นำวิทยาการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมาใช้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post