fbpx

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสุขภาพสัตว์ ได้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพมากกว่า 1,500 คน โดยมีอัตลักษณ์คือ “Ready to Work” มีปณิธานและปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้และความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการ เป็นขุมปัญญาด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และมีผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการเพิ่มผลผลิตสัตว์ รองรับด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post