fbpx

คณะสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมาพร้อม ๆ กับการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันแรกของห้องเรียนคือ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507  มีนักศึกษารุ่นนั้น 14 คนด้วยกัน   

    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นความรู้แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจากบริบทประวัติศาสตร์พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุโรปตะวันตก ถือเป็นสาขาวิชาใหม่และเวลานั้นแทบไม่เป็นที่รู้จักกันในสังคมไทย ในช่วงเริ่มระยะแรกของการเรียนการสอน กระบวนวิชาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเกือบจะเป็นแบบเดียวกันกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา (ในเวลานั้น) อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนก็ต้องอาศัยชาวต่างชาติจากโครงการ Fulbright ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอเมริกัน มาช่วยสอน ส่วนอาจารย์ชาวไทยที่สามารถจะสอนได้บ้างนั้นมาจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ คือ อาจารย์กรรณิกา อาภาภิรมย์ นักศึกษารุ่นแรกๆ ของภาควิชาสังคมวิทยาฯ ส่วนมากจึงต้องเรียนกันเป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เช่น Professor Donald O. Cowgill, Charles F. Keyes, และ Jack M. Potter

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post