fbpx

คณะสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมืองมีลักษณะเด่นคือเป็นสังคมวิทยาหรือสังคมศาสตร์ประยุกต์ซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ คือ นอกจากวิชาสังคมวิทยาแล้วยังนำเอาหลักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาสังคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มานุษยวิทยาและวิชาเกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ประกอบด้วย เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายอาชีพและในหลายหน่วยงาน เพราะวิชาเอกนี้เน้นทักษะการประสานงานและการทำงานแบบแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะบูรณาการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Chill Chills

Chill Chills

Related post