fbpx

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เอาใจใส่ในการรับฟังรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน และมีจิตสาธารณะ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย รวมถึงทักษะการใช้ภาษาไทย มีความสามารถในการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัย มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ สามารถประยุกต์ความรู้มาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการพัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ ที่เหมาะสม มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ มีทักษะในกรคิดวิเคราะห์ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย  สามารถทำการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปบูรณาการใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post