fbpx

คณะศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

    สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องลึกซึ่งเกี่ยวกับรากฐานทางวัฒนธรรมและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาษาและวัฒนธรรม วรรณคดี ศิลปะ รวมทั้งนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถนําความรู้เชิงสหวิทยาการที่ได้ศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาในขั้นสูงต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post