fbpx

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post