fbpx

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ทางภาษาและวรรณคดีจีน ทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาจีน ให้บัณฑิตสามารถนําไปใช้ประกอบสัมมาชีพได้อย่างมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณ และสร้างสรรค์สังคม นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีสติปัญญาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนศึกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post