fbpx

คณะศิลปศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบูรณาการในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post