fbpx

คณะศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศที่มีองค์ความรู้ กระบวนการ มาตรฐานวิชาชีพเป็นการเฉพาะของตนเอง เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในการจัดการห้องสมุด และหน่วยงานบริการสารสนเทศซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งในสังคม ในขณะเดียวกันบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีเนื้อหาวิชาที่มีพลวัตรและประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสาขาวิชาฯ จึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post