fbpx

คณะศิลปศาสตร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์

    สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ คือการสร้างผู้มีความรู้ในศาสตร์ของการสื่อสารทางธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางธุรกิจ มีความเข้าใจวัฒนธรรมของคนในประเทศต่างๆ ที่ติดต่อธุรกิจกับประเทศไทย เป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานและการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post