fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีคุณภาพ มีความสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการเพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้นยังมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมและในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post