fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ นับเป็นภาควิชาที่ ๔ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะแรกได้เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม ต่อมาได้ขยายการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเปิดสอนการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post