fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) มช.

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) มช.


    การพัฒนาเทคโนโลยีในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งใช้องค์ความรู้ฐานเดียวกันทั่วโลก กอร์ปกับกระแส globalization ทำให้ตลาดแรงงานเปิดกว้างมากขึ้น ในปัจจุบันวิศวกรไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ในหลายประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล็งเห็นความสำคัญของความปรับตัวด้านนี้  จึงเสนอหลักสูตรนานาชาติเพื่อเตรียมวิศกรให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับ นานาชาติได้  โดยปรัชญาของหลักสูตรได้เน้นทั้งการปูพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเข้ม ขั้น ความคล่องตัวในการใช้ภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post