fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มาเป็นเวลามากกว่า 36 ปี เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง รองรับมากกว่า 5000 โรง ส่งผลให้ภาคตะวันออกกลายเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และสถานที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศตลอดมา 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Chill Chills

Chill Chills

Related post