fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มศว

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มศว

    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้  และถ่ายทอดความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ สามารถนำความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทย ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ โรงเรียน และสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Chill Chills

Chill Chills

Related post