fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาในสังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 ต่อมา ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาเคมีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2517 ภาควิชาเคมีมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการผลิตครูเคมี และนักเคมีที่ มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม โดยได้ดำเนินการสอนเคมีในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาเคมีพื้นฐาน เคมีอินทรีย์ เคมี อนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และชีวเคมี รวมทั้งวิชาเคมีประยุกต์

    การเรียนการสอนจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาเคมีเทคนิคการทำ งานในห้องปฏิบัติการ วิทยาการ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงาน วิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาวิจัย ต่อระดับสูงในสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งมุ่งหวังให้เป็นบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมี ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักเคมี ภาควิชาได้ขยายงานการผลิตบัณฑิตโดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกเคมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ที่ประจำการตาม สถานศึกษาต่าง ๆ และผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย เกี่ยวกับ การสอนเคมีเป็นอย่างดี หรือการวิจัยทางเคมีได้ ในปีการศึกษา 2531 ภาควิชาเคมีได้ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ผสมผสาน ทั้งด้านเคมี และชีววิทยา สามารถนำไปประยุกต์ ในงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนอกจากนั้น ภาควิชาได้บริการสอนวิชาเคมีพื้นฐานให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Chill Chills

Chill Chills

Related post