fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมชื่อแผนกวิชาฟิสิกส์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของวิทยาลัยการศึกษาบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ในระยะแรกดำเนินการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร กศ.บ.) ของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษาไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Chill Chills

Chill Chills

Related post