fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ที่สามารถนำความรู้ และไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเป็นผู้นำสังคมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Chill Chills

Chill Chills

Related post