fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา

    ภาควิชาจุลชีววิทยามีศึกษาทางวิชาการหลากหลายสาขา ทั้งสาขาจุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาด้านการแพทย์และสาธารณสุข จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาทางการเกษตร จุลชีววิทยาทางอาหาร พันธุวิศวกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ฝึกงานตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 200 ชั่วโมงนอกจากนี้นิสิตยังได้ทำงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจและยังเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ของภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย มากมายหลายกิจกรรม แล้วจึงได้รับได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา (BACHELOR OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY) บัณฑิตของภาควิชาจุลชีววิทยาจึงผ่านการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรอบรู้ในวิชาการด้านจุลชีววิทยา คุณธรรมและความรับผิดชอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Chill Chills

Chill Chills

Related post